ORGANIZATOR

 1. Organizatorem szkolenia jest „PROJEKT EXPORT” wpisana do rejestru CEIDG pod nazwą Archito, z siedzibą w Zielonej Górze 65-735, przy ul. Batorego 160/8, NIP 972-034-39-39

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach opisanych w ofercie szkoleń na stronie organizatora pod adresem http://www.exportprojekt.com/szkolenia/
 2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.
 3. Uczestnikiem Szkolenia jest każda osoba pełnoletnia, która zgłosi chęć uczestnictwa w szkoleniu poprzez formularz zgłoszeniowy ze strony Organizatora lub złoży zamówienie drogą mailową oraz dokona opłaty zgodnie z ofertą szkolenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Uczestnika Szkolenia zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem http://www.exportprojekt.com/szkolenia/ lub drogą mailową na adres info@exportprojekt.com oraz dokonanie opłaty na wskazane w potwierdzeniu zgłoszenia konto.
 2. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego formularza, który jest dostępny na stronie Organizatora. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeniem nazywamy przysłanie na adres Organizatora formularza lub emaila o którym mowa w puncie 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników Szkolenia w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.
 4. Najpóźniej na 5 dni roboczych od zgłoszenia na szkolenie Organizator prześle do Uczestników Szkolenia potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszt poczęstunku w przerwach kawowych.
 2. Podane ceny szkoleń są cenami brutto w PLN.
 3. Ceny szkolenia nie obejmują kosztu dojazdu ani zakwaterowania.
 4. Płatność za szkolenie odbywa się przelewem na konto podane w potwierdzeniu zgłoszenia na szkolenie.
 5. W dniu rozpoczęcia szkolenia Uczestnik Szkolenia otrzymuje rachunek potwierdzający wpłatę. Rachunek zostaje wystawiony na dane podane w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Zmiana danych do rachunku może nastąpić na podstawie informacji przesłanej mailowo, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnik Szkolenia ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu droga mailową na adres Organizatora (info@exportprojekt.com)
 2. W przypadku odstąpienia od umowy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnikowi Szkolenia przysługuje zwrot do wysokości 70% wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcia udziału w szkoleniu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. Uczestnik Szkolenia ma prawo do rezygnacji ze szkolenia z zachowaniem prawa do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej tytułem szkolenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Za dzień zwarcia umowy uznaje się dzień zgłoszenia na szkolenie poprzez formularz ze strony internetowej organizatora lub drogą mailową.

 ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia / ceny / modyfikacji programu, o czym musi poinformować Uczestnika Szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnik Szkolenia może w tym przypadku zrezygnować ze szkolenia z zachowaniem prawa do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej tytułem szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W tym przypadku Organizator zwraca Uczestnikowi Szkolenia pełna kwotę wpłaconą tytułem szkolenia lub proponuje udział w szkoleniu w innym terminie lub o innej tematyce w cenie szkolenia odwołanego.

REKLAMACJE

 1. Uczestnik Szkolenia może dokonać reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@exportprojekt.com w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji w trybie pozytywnym dla Uczestnika Szkolenia, ma on prawo do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Uczestnikiem Szkolenia a Organizatorem. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi, zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, uzupełnienie części usługi która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników Szkoleń innym podmiotom. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia na konkretne szkolenie służą tylko i wyłącznie do celów wykonania tego szkolenia i w ciągu 30 dni od wykonania tego szkolenia zostaną one usunięte.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Szkolenia dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach Organizatora do czasu żądania przez Uczestnika usunięcia jego danych z bazy Organizatora.
 4. Uczestnik ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także żądać ich przeniesienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie szkolenia organizowane przez EXPORT PROJEKT są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://exportprojekt.com/regulamin-szkolenia/